Algemene voorwaarden

Home  >>  Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden die incassobureau Du Crocq & l’Argent, gevestigd en kantoorhoudende te Dronten (hierna te noemen : DU CROCQ & L’ARGENT) als opdrachtnemer uitvoert op verzoek van haar opdrachtgevers, tenzij schriftelijk andere voorwaarden overeengekomen zijn en voor zover het de gebruikelijke (buiten)-gerechtelijke werkzaamheden betreft. Vergoedingen voor werkzaamheden die buiten deze definitie vallen worden afzonderlijk geoffreerd en overeengekomen.

Alle in deze voorwaarden genoemde bedragen en percentages zijn exclusief B.T.W.

 

 1. Rekening en risico

Alle door DU CROCQ & L’ ARGENT te verrichten werkzaamheden geschieden voor rekening en risico van de opdrachtgever. DU CROCQ & L’ ARGENT zal evenwel, voor zoveel als mogelijk en wettelijk bepaald,  de door de schuldenaar verschuldigde bedragen op deze verhalen.

 

 1. Informatieverstrekking door opdrachtgever

De opdrachtgever is verplicht DU CROCQ & L’ ARGENT bij het verstrekken van de opdracht en gedurende de behandeling van de opdracht te voorzien van alle hem beschikbare relevante informatie de betreffende opdracht aangaande, alsmede op eerste verzoek te reageren op informatieverzoeken vanuit DU CROCQ & L’ ARGENT, bij gebreke waarvan DU CROCQ & L’ ARGENT bevoegd is de opdracht terug te geven, onverminderd haar recht op vergoeding van alle haar toekomende vergoedingen als opgenomen in deze voorwaarden, dan wel van door haar geleden schade. De opdrachtgever staat in voor de juist- en volledigheid van de verstrekte informatie.

 

 1. Omvang van en beperking in opdracht

DU CROCQ & L’ ARGENT is bevoegd alle handelingen te verrichten die naar haar beoordeling noodzakelijk zijn om tot uitvoering van de opdracht te komen. Beperkingen in de opdracht dienen door opdrachtgever bij het verstrekken van de opdracht te worden gemeld.

 

 1. Voorschotbedragen

DU CROCQ & L’ ARGENT behoudt zich het recht voor aan de opdrachtgever een voorschotbedrag in rekening te brengen en eerst een aanvang te nemen met de verzochte werkzaamheden nadat het gevraagde voorschotbedrag is ontvangen. Alle mogelijke (rechts-) gevolgen die door deze opschorting kunnen ontstaan komen voor rekening en risico van opdrachtgever. Over ontvangen voorschotbedragen wordt geen rente vergoed.

 

 1. Tarieven ambtelijke werkzaamheden

DU CROCQ & L’ ARGENT berekent voor de verrichte ambtshandelingen voor een door DU CROCQ & L’ ARGENT ingeschakelde gerechtsdeurwaarder, de tarieven als genoemd in het Besluit Tarieven Ambtshandelingen Gerechtsdeurwaarders (Btag – Het schuldenaarstarief -). De door de overheid jaarlijks toegepaste indexering wordt doorberekend. Voor toelichting op en inzage in deze tarieven wordt verwezen naar de publicatie op de internetsite van “ Rechtspraak” .

Voor niet voltooide ambtshandelingen wordt het volledige voornoemd tarief in rekening gebracht. Voor zoveel als mogelijk worden deze kosten op de schuldenaar verhaald.

 

 1. Eenmalige opdrachten

De opdrachtgever dient bij het aanleveren van eenmalige opdrachten de te behandelende stukken in voldoende hoeveelheid per post aan te leveren. Bij gebreke waarvan de opdrachtgever voor iedere te maken afdruk € 0,25 in rekening  wordt gebracht.

De opdrachtgever staat in voor de juist- en volledigheid van aangeleverde eenmalige opdrachten. Opdrachtgever levert het te betekenen exploot volledig aan. Indien  DU CROCQ & L’ ARGENT  het te betekenen exploot moet opstellen of extra werkzaamheden moeten worden verricht omdat de aanlevering gebrekkig is, wordt opdrachtgever hiervoor een uurtarief van € 67,50 in rekening gebracht.

 

 1. Tarief incassowerkzaamheden

Opdrachtgevers zijn aan DU CROCQ & L’ ARGENT over na de opdrachtverstrekking ontvangen bedragen (ongeacht aan wie deze betaling is geschied) 15% incassokosten met een minimum van € 34,00 verschuldigd. Indien de opdrachtgever de opdracht, zonder expliciet advies van DU CROCQ & L’ ARGENT,  terugneemt is de opdrachtgever deze kosten verschuldigd over de ter invordering aangeboden hoofdsom en rente, ongeacht het al dan niet (gedeeltelijk) betaald zijn van enig bedrag en naast vergoeding van eventueel andere gemaakte kosten. De grondslag voor de berekening van de incassokosten is het saldo van de te vorderen hoofdsom en rente. De incassokosten worden zoveel als mogelijk voor rekening van de schuldenaar gebracht en gevorderd in de gerechtelijke procedures. (Gedeeltelijke) afwijzing door de rechter van deze incassokosten doet niet af aan de verschuldigdheid van deze kosten door de opdrachtgever aan  DU CROCQ & L’ ARGENT.

 

 1. Betalingen

Onder betaling worden ontvangen bedragen ( op welke wijze dan ook), crediteringen en betalingen of compensaties op enige andere wijze verstaan.

 

 1. Andere werkzaamheden

Voor werkzaamheden die door DU CROCQ & L’ ARGENT  worden verricht en welke niet onder de reguliere incasso werkzaamheden vallen, wordt een uurtarief van € 80,00 in rekening gebracht. Indien dit tarief van toepassing is wordt de opdrachtgever hiervan afzonderlijk op dossierniveau vooraf op de hoogte gebracht.

 

 1. Verschotten

Door derden aan DU CROCQ & L’ ARGENT  in rekening gebrachte kosten worden integraal, zonder opslag en naast de in de voorwaarden genoemde DU CROCQ & L’ ARGENT  toekomende bedragen aan de opdrachtgever doorberekend, en voor zoveel als wettelijke en praktisch mogelijk verhaald op de schuldenaar.
Door derden aan DU CROCQ & L’ ARGENT  in rekening gebrachte kosten van bevolkingsregisterinformatie en de Rijksdienst voor het Wegverkeer worden aan de opdrachtgever doorberekend met een opslag van € 5,00 per informatie.
Door derden aan DU CROCQ & L’ ARGENT  in rekening gebrachte kosten van informaties uit de registers van het Kadaster en de Kamers van Koophandel worden aan de opdrachtgever doorberekend met een opslag van € 10,00 per informatie.

 

 1. Processuele behandeling

Opdrachtgever zijn aan DU CROCQ & L’ ARGENT voor het verrichten van alle processuele handelingen zoals het opstellen en (door gerechtsdeurwaarder) uitgebrachte dagvaardingen, het door de rechter te liquideren tarief aan salaris gemachtigde verschuldigd hetwelk toegewezen zou zijn bij volledige toewijzing van de vordering.
Indien naar het oordeel van DU CROCQ & L’ ARGENT  een te voeren procedure, gelet op het karakter van de zaak, niet worden behandeld voor het hiervoor genoemde tarief zal DU CROCQ & L’ ARGENT, naast het toe te wijzen bedrag aan salaris gemachtigde een uurtarief van € 80,00 in rekening brengen aan de opdrachtgever. Dit aanvullende tarief kan niet voor rekening van de schuldenaar worden gebracht. In onderhavige gevallen wordt altijd vooraf met de opdrachtgever besproken.
Voor toelichting op en inzage in de tarieven Salaris Gemachtigde en Griffierecht wordt verwezen naar de publicatie op de internetsite “ Rechtspraak” .

 

 1. Basisvergoeding

Opdrachtgever is een basisvergoeding verschuldigd aan bureau- en behandelingskosten. Indien de ( uiteindelijk) in rekening te brengen incasso- of afwikkelingskosten deze basisvergoeding overschrijden wordt dit bedrag met deze kosten gecompenseerd.

 

 1. Tussentijdse afdrachten en algehele afrekening

DU CROCQ & L’ ARGENT draagt maandelijks tussentijds automatisch af op dossierniveau aan opdrachtgever, indien het batig saldo op portefeuilleniveau boven de € 500,00 uitkomt.
Afrekening en afdracht na algehele afdoening vindt plaats binnen 5 werkdagen na ontvangst van de laatste betaling.

 

 1. Stand van zaken

Tenzij anders overeengekomen wordt opdrachtgever op eerste verzoek, mits op redelijke frequentie gedaan, voorzien van een opgaven van de stand van zaken.
Afhankelijk van de portefeuille staat de mogelijkheid op on-line dossiers in te zien.

 

 1. Inschakeling derden

Het is DU CROCQ & L’ ARGENT toegestaan voor de uitvoering van de haar opgedragen werkzaamheden derden in te schakelen, wenselijk, dan wel praktisch voorkomt.

 

 1. Aansprakelijkheid

DU CROCQ & L’ ARGENT is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van de door haar gegeven adviezen en/of verrichte werkzaamheden, tenzij wordt aangetoond dat er sprake is van opzet of grove schuld.
DU CROCQ & L’ ARGENT is niet aansprakelijk voor geleden bedrijfsschade en/of andere gevolgschade van de opdrachtgever, tenzij de verzekeraar van DU CROCQ & L’ ARGENT deze schade erkent en dekt.
Indien DU CROCQ & L’ ARGENT toch aansprakelijk wordt geacht, dan zal deze aansprakelijkheid het bedrag dat voor de verrichte werkzaamheden in rekening is gebracht, dan wel de dekking welke door de verzekeraar van DU CROCQ & L’ ARGENT  wordt gegeven dan wel erkend, niet te boven gaan.

 

 1. Betaling

Door DU CROCQ & L’ ARGENT  aan opdrachtgever in rekening gebrachte bedragen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan, bij gebreke waarvan opdrachtgever vanaf de vervaldatum een rentevergoeding van 1% per maand verschuldigd is.
Door DU CROCQ & L’ ARGENT  te maken (buiten-) gerechtelijke kosten om betaling te verkrijgen  komen voor rekening van de opdrachtgever. DU CROCQ & L’ ARGENT zal openstaande facturen direct mogen verrekenen met de opdrachtgever toekomende bedragen. DU CROCQ & L’ ARGENT  zal bij het onbetaald laten van facturen bevoegd zijn haar werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever met onmiddellijke ingang te beëindigen. De hieraan verbonden kosten, schade en gevolgen komen voor rekening van opdrachtgever.

 

Wijziging en/of aanvulling en bekendmaking voorwaarden.

DU CROCQ & L’ ARGENT is te allen tijde bevoegd deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk te wijzigen en/of aan te vullen De gewijzigde voorwaarden binden de opdrachtgever nadat deze door  DU CROCQ & L’ ARGENT  hiervan op de hoogte is gesteld.

De algemene voorwaarden van DU CROCQ & L’ ARGENT  zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Flevoland en zijn gepubliceerd op de internetsite van DU CROCQ & L’ ARGENT.

Du Crocq & l’Argent
Incassobureau
Het Zwarte Water 73
8253 PD Dronten

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Flevoland onder nummer 39089360
B.T.W. nummer: NL 0535.91.161.B01

Postbus 330
8250 AH Dronten
T   0321-335090
F   0321-335099